Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. INFORMACJE WSTĘPNE
  • Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia oraz określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak i też obowiązki administratora tych danych a także informację o używaniu plików cookies.
  • Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach niniejszej strony internetowej.
 2. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu funkcjonującego pod adresem: ZAO Coffee
  2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Palarnia Kawy ZAO Coffee Sara Rakowska , Wroniecka 23, 64-500 Szamotuły, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
  3. Kontakt z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych możliwy jest za pośrednictwem adresu wskazanego wyżej, oraz adresu e-mail: contact|#|zaocoffee.co (gdzie |#| oznacza @)
 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
   1. zarejestrowania się na stronie internetowej
   2. zawarcia umowy
   3. dokonania rozliczeń
   4. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonania usługi
   5. korzystania przez użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich
   6. obsługa zapytań przez formularz
   7. prowadzenia forum internetowego
   8. prowadzenia rozmów typu chat online
   9. prezentacji profil użytkownika innym użytkownikom
   10. przygotowania, pakowania, wysyłka towarów
   11. windykacji należności
   12. prezentacji oferty lub informacji
  2. Dane osobowe są również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.
  3. Zastrzegamy, możliwość profilowania danych osobowe Użytkownika w ramach naszej działalności, celem przedstawienia dopasowanych treści - sam proces profilowania nie będzie automatyzowany.
  4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: tj.: kurierzy, banki.
  5. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 4. RODZAJE DANYCH
  • W zależności od Użytkownika, sposobu i celu przekazania danych, Administrator może przetwarzać następujące dane:
   1. zarejestrowania się na stronie internetowej:
    1. imię i nazwisko
    2. adres e-mail
   2. dokonywania zakupów na stronie internetowej:
    1. imię i nazwisko,
    2. ulica, numer domu/numer lokalu
    3. kod pocztowy i miasto
    4. numer telefonu
    5. adres e-mail.
    6. numer rachunku bankowego
    7. firma
    8. NIP
   3. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: obsługi klientów i kontrahentów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
   4. dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
   5. Podanie przez Użytkownika Danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych Danych skutkuje niemożnością zawarcia Umowy i świadczenia Usług.
   6. Użytkownik dobrowolnie umożliwia Administratorowi pozyskanie Danych wskazanych powyżej. Uniemożliwienie Administratorowi pozyskania tych Danych może uniemożliwić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika.
 5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA
  1. CEL

   PODSTAWA PRAWNA

    Wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy.  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
    Przesyłanie Użytkownikowi informacji o świadczonych Usługach  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik – Art. 6 ust. 1 lit b RODO
    Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem oraz Polityką Prywatności  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik ORAZ do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ORAZ egzekwowania i obrony roszczeń – Art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO
    
   Przesyłanie użytkownikowi informacji dotyczących modyfikacji Usług, w tym o zmianie Umowy lub Polityki Prywatności
    Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik ORAZ do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO
    Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik ORAZ do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - Art. 6 ust. 1 lit b-c RODO
    Przechowywanie w celu dochodzenia, lub ochrony przed dochodzeniem roszczeń, przez okres w jakim jest to możliwe z punktu widzenia prawa umów, lub w celach przewidzianych przez odrębne przepisy prawa (np. podatkowe) Ochrona uzasadnionego interesu prawnego Administratora, oraz wypełnienie obowiązku prawnego - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
    
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH
  1. Dane co do zasady nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, poza tymi, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, wyłącznie w celu i w związku z wykonaniem Umowy. Są to: partnerzy tacy jak przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firm świadczące obsługę prawną dla Administratora, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów i kontrahentów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych)
  2. Administrator jest zobowiązany przekazać Dane właściwym organom państwa, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub wykonalnej decyzji tego organu.
 7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
  1. Administrator zapewnia, że zasady przyjęte w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zapewniają wszystkim Użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
  2. Informujemy, że Użytkownik ma prawo do:
   1. dostępu do treści swoich Danych Osobowych
   2. sprostowania Danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne
   3. żądania ograniczenia przetwarzania Danych
   4. przenoszenia Danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych
   6. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów
   7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
   8. uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych.
  3. Realizacja powyższych uprawnień wymienionych w pkt a)-f) i pkt h)-i) następuje za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) Administratora poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail: contact|#|zaocoffee.co (gdzie |#| oznacza @)
  4. Administrator ma prawo zachować niektóre dane, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami lub dokonywane w uzasadnionym celu.
 8. Pliki „cookies”
  1. W ramach Serwisu możliwe jest wykorzystywanie jako znaku identyfikacyjnego plików „cookies”. Administrator wysyła tzw. ciasteczka przez stronę internetową www.zaocaffee.co i zapisuje je na dysku twardym Użytkownika. Pliki „cookies” są chronione przed odczytem przez osoby trzecie za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej.
  2. Administrator używa dwóch rodzajów cookies: krótkoterminowe ("session-cookies"), które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci urządzenia; długoterminowe (trwałe) cookies, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, gdzie pozostają do momentu ich skasowania.
  3. Celem korzystania z plików „cookies” jest poprawna konfiguracja Serwisu polegająca na dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, rozpoznaniu jego urządzenia oraz jego lokalizacji, zapamiętaniu wybranych ustawień, uwierzytelnianiu Użytkownika w Serwisie i zapewnieniu sesji, jak również pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz świadczenia usług reklamowych. Dodatkowo pliki „cookies” służą zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. Stosowanie przez Administratora plików „cookies” nie powoduje uszkodzenia komputera Użytkownika ani zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  4. Administrator nie stosuje plików „cookies” bez zgody Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona samodzielnie i w każdym czasie za pomocą akceptacji niniejszej Polityki Prywatności lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień). Akceptacja plików „cookies” nie jest konieczna do korzystania z Serwisu, jednak jej brak spowoduje, że część funkcjonalności nie będzie działać poprawnie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.
 9. ZMIANY
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na swojej stronie internetowej ZAO Coffee. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą mieć miejsce celem zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa Użytkowników.
  2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 02.03.2022
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl